Vlaanderen - België
[email protected]

24/7 BESCHIKBAAR
0478 400 100

Algemene voorwaarden – Webb Solutions

ARTIKEL 1 : GELDIGHEID. 

Al onze overeenkomsten worden afgesloten onder correcte toepassing van de hierna volgende

voorwaarden. Afwijkingen op deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk

overeengekomen zijn.


ARTIKEL 2: BETALINGSVOORWAARDEN. 

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Bij aanvang van het project wordt een

voorschotfactuur verstuurd van 50% van de éénmalige realisatiekost, bij oplevering volgt de overige 50% + de Licentie &

supportkost tot het eind v.h. kalenderjaar. De daarop volgende Licentie & Support worden jaarlijks gefactureerd in januari

of februari voor dat kalenderjaar. In geval facturen niet binnen de 21 dagen voldaan worden, bedraagt de forfaitaire

schadevergoeding 10% (met een minimum van 62 €), de verwijlintresten bedragen 1% per maand (met een minimum van

42 €) te rekenen vanaf de vervaldag. Op elke onbetaalde factuur, zullen van rechtswege en zonder in mora stelling de

voornoemde schadevergoeding en verwijlintresten eisbaar worden. Elk bezwaar moet binnen de 8 dagen na factuurdatum

en per aangetekend schrijven geschieden. Bij gebreke hieraan is het niet meer ontvankelijk.


ARTIKEL 3: ANNULERING / ONTBINDING / OPZEGGING. 

De opdrachtgever kan de overeenkomst gesloten met Webb

Solutions, slechts annuleren vóór de startdatum van de overeenkomst, zoals vermeld op de bestelbon door de

opdrachtgever ondertekend, mits een schadeloosstelling conform artikel 1794 B.W., welke forfaitair vastgelegd wordt op

30% van de totale éénmalige kost voor de oprichting van de website. Ingeval van ontbinding na de startdatum

opdrachtgever bedraagt deze schadeloosstelling 50% van de totale éénmalige kost. Na het betalen van de éénmalige

realisatiekost, is de jaarlijkse kost “Licentie & Support” ten allen tijde zonder opzeggingsvergoeding opzegbaar.


ARTIKEL 4: UITVOERING & TERMIJN. 

Wanneer, door vertragingen veroorzaakt door de klant, de uitvoeringstermijn uitloopt

tot langer dan drie maanden, wordt de website als opgeleverd beschouwd en wordt het resterende deel van de éénmalige

realisatiekost gefactureerd.


ARTIKEL 5: OVERMACHT. 

In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort

zolang als deze overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de

overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Overmacht geeft de koper noch recht op ontbinding, noch op

schadevergoeding, noch op verbreking.


ARTIKEL 6: BEVOEGDE RECHTBANKEN. 

Elk geschil over deze overeenkomst kan uitsluitend beslecht worden


Helpdesk contact

Onze troeven

  • Professionele websites
  • Gemakkelijk zelf aan te passen
  • Persoonlijke begeleiding
  • Geen maandelijkse kosten
  • Wij zijn 24/7 telefonisch bereikbaar
    0478 400 100