Vlaanderen - België
[email protected]

24/7 BESCHIKBAAR
0478 400 100

  • Online support - Team Viewer

Algemene voorwaarden – Webb Solutions

 

Artikel 1: Geldigheid

Al onze overeenkomsten worden afgesloten onder correcte toepassing van de hierna volgende voorwaarden. Afwijkingen op deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen zijn.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Bij aanvang van het project wordt een voorschotfactuur verstuurd van 50% van de éénmalige realisatiekost, bij oplevering volgt de overige 50% + de update & supportkost tot het eind v.h. kalenderjaar. De daarop volgende Update & Support worden jaarlijks gefactureerd in januari of februari voor dat kalenderjaar.

In geval facturen niet binnen de 14 dagen voldaan worden, bedraagt de forfaitaire schadevergoeding 10% (met een minimum van 62 €), de verwijlintresten bedragen 1% per maand (met een minimum van 42 €) te rekenen vanaf de vervaldag. Op elke onbetaalde factuur, zullen van rechtswege en zonder immorastelling de voornoemde schadevergoeding en verwijlintresten eisbaar worden. Elk bezwaar moet binnen de 8 dagen na factuurdatum en per aangetekend schrijven geschieden. Bij gebreke hieraan is het niet meer ontvankelijk.

Artikel 3: Annulering / Ontbinding / Opzegging

De opdrachtgever kan de overeenkomst gesloten met Webb Solutions, slechts annuleren vóór de startdatum van de overeenkomst, zoals vermeld op de bestelbon door de opdrachtgever ondertekend, mits een schadeloosstelling conform artikel 1794 B.W., welke forfaitair vastgelegd wordt op 30% van de totale éénmalige kost voor de oprichting van de website. Ingeval van ontbinding na de startdatum opdrachtgever bedraagt deze schadeloosstelling 50% van de totale éénmalige kost.

Na het realiseren van de website en het betalen van de éénmalige kost voor deze opmaak, is de jaarlijkse kost “Update & Support” ten allen tijde zonder opzeggingsvergoeding opzegbaar.

Artikel 4: Uitvoering & Termijn

Wanneer, door vertragingen veroorzaakt door de klant, de uitvoeringstermijn uitloopt tot langer dan 6 maanden, wordt de website als opgeleverd beschouwd en wordt het resterende deel van de éénmalige realisatiekost gefactureerd.

Artikel 5: Overmacht

In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als deze overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Overmacht geeft de koper noch recht op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking.

Artikel 6: Bevoegde rechtbanken

Elk geschil over deze overeenkomst kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Leuven (België). Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW - Webb Solutions – Leuvensestraat 47, BE-3300 Tienen BE 0806 486 110 

Afspraak maken?

Onze troeven

  • Professionele websites
  • Gemakkelijk zelf aan te passen
  • Persoonlijke begeleiding
  • Geen maandelijkse kosten
  • Actief over heel België
  • Altijd en overal bereikbaar
    op 0478 400 100

Vertegenwoordigers gezocht

Wij zijn altijd opzoek naar extra vertegenwoordigers. 
Goede bijverdiensten!