Vlaanderen - België
[email protected]

24/7 BESCHIKBAAR
0478 400 100

  • Online support - Team Viewer

Algemene Voorwaarden

Webb Solutions / Phil Tubbax.

Artikel 1 Geldigheid 

Al onze overeenkomsten worden afgesloten onder correcte toepassing van de hierna volgende voorwaarden. Afwijkingen op deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen zijn. 

Artikel 2 Betalingsvoorwaarden

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Bij aanvang van het project wordt een voorschotfactuur verstuurd tbv 50% van de éénmalige ICT - kost, bij oplevering volgt de overige 50% + de update & supportkost tot het eind v.h. kalenderjaar. D

Artikel 3 Annulering / Ontbinding / Opzegging 

De opdrachtgever kan de overeenkomst gesloten met Webb Solutions / Phil Tubbax slechts annuleren vóór de startdatum van de overeenkomst, zoals vermeld op de bestelbon door de opdrachtgever ondertekend, mits een schadeloosstelling conform artikel 1794 B.W., welke forfaitair vastgelegd wordt op 30% van de totale éénmalige kost voor de oprichting van de website. Ingeval van ontbinding na de startdatum opdrachtgever be draagt deze schadeloosstelling 50% van de totale éénmalige kost . Na het realiseren van de website en het betalen van de éénmalige kost voor deze opmaak, is de jaarlijkse kost “Update & Support” ten allen tijde zonder opzeggingsvergoeding opzegbaar . 

Artikel 4 Uitvoering & Termijn 

Websites waarvoor geen opleiding CMS software werd gevraagd kunnen in regie worden aangepast tbv. 90 €/uur . Websites waarvoor geen copywriting is gevraagd worden blanco opgeleverd. Wanneer, door vertragingen veroorzaakt door de klant, de uitvoeringstermijn uitloopt tot langer dan 6 maanden, wordt de website als opgeleverd beschouwd en wordt het resterende deel van de éénmalige realisatiekost gefactureerd. 

Artikel 5 Overmacht 

In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als deze overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Overm acht geeft de koper noch recht op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking. Onder overmacht wordt o.a. verstaan natuurrampen, brand, overstroming, abnormale weersomstandigheden, noodtoestand, meteorologische of atmosferische storingen, maat regelen van binnenlandse of buitenlandse overheden, opstand, rellen, oorlog, oorlogsgevaar, burgerlijke onrust, embargo’s, stakingen, lockout, werkonderbrekingen en andere onbeschikbaarheden van het personeel, vertragingen of verstoringen veroorzaakt door leveranciers, contractanten en in het algemeen alle onvoorzienbare omstandigheden zo in binnen - en buitenland, tengevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd. 

Artikel 6 Bevoegde rechtbanken

Elk geschil over deze overeenkomst kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Leuven.

Afspraak maken?

Onze troeven

  • Professionele websites
  • Gemakkelijk zelf aan te passen
  • Persoonlijke begeleiding
  • Geen maandelijkse kosten
  • Actief over heel België
  • Altijd en overal bereikbaar
    op 0478 400 100

Vertegenwoordigers gezocht

Wij zijn altijd opzoek naar extra vertegenwoordigers. 
Goede bijverdiensten!